Privacyverklaring de Wederloop

De Wederloop houdt zich aan de voorschriften van de nieuwe AVG Wet.
Het Privacyreglement schrijft voor hoe zorgboerderij De Wederloop met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleidt.

Privacyreglement:
Zorgboerderij De Wederloop begeleidt deelnemers. Om dit op een juiste manier te kunnen verrichten zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Om die reden wordt er van elke deelnemer een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, begeleidingsplan/zorgdossier, door de deelnemer zelf of door de mantelzorger/vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Als achtergrond informatie kan de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen worden. In elk geval wordt alle informatie verzameld die nodig kan zijn om de deelnemer een optimale begeleiding en dagbesteding te bieden. Deze informatie wordt zorgvuldig opgeborgen. Dit dossier is te alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf en voor de mantelzorger/vertegenwoordiger, en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke en of de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft. Mits niet anders overeengekomen is wordt privacy gevoelige informatie per email versleuteld verstuurd.

Toestemming geven:
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer of zijn/haar mantelzorger/vertegenwoordiger.

Rechten van deelnemers:
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zijn dit aangeven bij de zorgboerin. Men kan om legitimatie gevraagd worden.

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:
Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboerin heeft vastgelegd welke personen bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de begeleider en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. Zij dienen hier te alle tijden zorgvuldig en discreet mee om te gaan en de gegevens op te bergen in de daarvoor bestemde ruimte.

Strikte geheimhouding en beroepsgeheim:
Medewerkers hebben een beroepsgeheim en teken hiervoor bij tekening van hun contract.

De vrijwilligers en stagiaires verklaren strikte geheimhouding te zullen bewaren ten aanzien van alle kennis van persoonlijke, medische en/of verpleegkundige gegevens tijdens haar of zijn werkzaamheden als vrijwilliger of stagiaire van de organisatie verkregen, evenals ten aanzien van al hetgeen haar of hem als geheim is toevertrouwd of waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zorgboerderij de Wederloop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.